top of page

Studie

Studie sítě StroCzech

Realizované studie

 • Algoritmus personalizované diagnostiky a léčby v sekundární prevenci cévní mozkové příhody

 • CHIP – Klonální hematopoéza neurčitého významu při ischemické cévní mozkové příhodě

 • CONVINCE – Kolchicin pro prevenci cévního zánětu při nekardioembolické cévní mozkové příhodě – randomizovaná klinická studie s nízkou dávkou kolchicinu pro sekundární prevenci po cévní mozkové příhodě (zahraniční zadavatel)

 • ENRICH-AF – Studie použití edoxabanu u přeživších intrakraniálního krvácení, trpících fibrilací síní (zahraniční zadavatel)

 • Nízká hladina fibrinogenu při léčbě cévní mozkové příhody systémovou trombolýzou: možný prediktor hemoragické cerebrální komplikace?

 • PROOF – Penumbrální záchrana normobarickým podáním O=O u pacientů s ischemickou mozkovou příhodou a cílovým Mischmatch ProFile: Fáze II, Proof-of-Concept (zahraniční zadavatel)

 • Testování antiagregační léčby predikcí mezi miRNA trombocytů a clopidogrelem u cévní mozkové příhody a recidivy stentu PTA karotid

Studie v přípravě

 • AcT – Porovnání alteplázy a tenekteplázy u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

 • ARCTIC-I – Běžná klinická praxe vedení anestezie u pacientů podstupujících trombektomii při akutním mozkovém infarktu: mezinárodní prospektivní observační studie (zahraniční zadavatel)

 • Identifikace faktorů asociovaných s přítomností paroxysmální fibrilace síní u pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou

 • Neuroimaging – Multimodální CT vyšetření a jeho automatická analýza softwarem e-STROKE u pacientů s akutním iktem

 • OXANTIL – Postmarketingová multicentrická prospektivní randomizovaná otevřená studie se zaslepeným koncovým bodem k potvrzení účinnosti a bezpečnosti přípravku Oxantil při trombolýze u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

 • SATURN Trial – Použití statinů u pacientů s intracerebrálním krvácením

Dokončené studie

 • Bezpečnost a výsledky akutní reperfúzní terapie u pacientů s COVID19: mezinárodní srovnávací studie (zahraniční zadavatel)

 • Charakteristika a rizikové faktory epilepsie u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

 • Cirkulující miRNA jako potenciální biomarkery cévní mozkové příhody

 • Globální vliv pandemie COVID19 na léčbu CMP a intravenózní trombolýzu (zahraniční zadavatel)

 • Vliv pandemie COVID19 na cerebrovaskulární péči (zahraniční zadavatel)

bottom of page