top of page
Desk with Stethoscope

History

Založení 1995 - 2009

Potřeba řešit problematiku a organizaci péče cévních mozkových příhod (CMP) začala pronikat do povědomí neurologů postupně. Hlavním propagátorem těchto snah byl v českých zemích chomutovský primář neurologie, MUDr. Skřivánek. Ten spolu s několika málo mladšími nadšenci začal propagovat pro mnohé tehdy kacířskou myšlenku, že CMP jsou problémem neurologie.
Přelomovým rokem byl r. 1995, kdy byla jednak ukončena studie prokazující léčitelnost ischemického infarktu a jednak se sešli ve švédském Helsingborgu zástupci evropským zemí a výsledkem jednání byla deklarace o Konsensu péče o cévní mozkové příhody v Evropě. Vznikla tak potřeba vytvořit již stabilní skupinu neurologů, kteří měli vztah k cerebrovaskulární problematice a designovaný výbor začal zastupovat vytvořenou Cerebrovaskulární sekci v České neurologické společnosti (ČNS) JEP. Vznikly webové stránky sekce, tvořila se členská základna. Tento pracovní výbor byl pak v řádných volbách v r. 2002 potvrzen. Součástí sekce se stala také neurosonologická skupina. Výbor připravil všechny Doporučení diagnostiky, léčby a prevence mozkových infarktů a TIA.

Koncem r. 2004 sekcí odsouhlasený a výborem ČNS schválený Národní program péče o CMP v České republice se stal východiskovým materiálem pro jednání s Ministerstvem zdravotnictví. V r. 2008 byly vytvořeny standardy pro certifikaci iktových center, které schválil výbor ČNS a tak ve spolupráci s VZP začala vznikat první síť iktových center.

 

Z dalších hlavních aktivit sekce - od r. 1995 obnovila česko slovenská neurovaskulární sympozia, od r. 2002 organizuje pravidelné dvoudenní edukační semináře (do r. 2009 konané v Litomyšli). V r. 2008 pro finanční podporu všech aktivit vznikla obecně prospěšná společnost IKTUS. V r. 2009 začali někteří členové výboru pracovat v neurologické komisi Oborové rady MZ ČR a výsledkem je interdisciplinárně oponovaná Vyhláška (Cerebrovaskulární péče o CMP v ČR), která se na jaře 2010 stala základním dokumentem pro vznik třístupňové péče o CMP. Tento výčet aktivit je jen výčtem nejvýznamnějších akcí výboru, který pracoval v minimálně změněném složení po dobu více než 12 let. Poslední volby byly na podzim 2009 a lze přát novému výboru mnoho dalších úspěchů na poli léčby a organizace péče o CMP.

 

Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., předseda sekce 2005-2009, čestný předseda sekce

2009 - 2020

-

- spoluorganizace ESOC 2017 a další aktivity

bottom of page