top of page

Funkční odbornost

Funkční odbornost v neurosonologii

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP stanovila následující postup pro získání funkční odbornosti v neurosonologii:

Uchazeči o funkční odbornost v oboru neurosonologie musí pro získání této funkční odbornosti splnit podmínky uvedené v dokumentu Funkční odbornost v oboru neurosonologie – obsah a podmínky k získání funkční odbornosti, který schválil výbor České neurologické společnosti ČLS JEP dne 5.9.2014.

Každý uchazeč nejdříve vyplní Přihlášku k testu pro získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie a odešle ji elektronicky na emailovou adresu: skoloudik@email.cz. Po přijetí přihlášky bude uchazeči zasláno potvrzení o přijetí s návrhy termínu a místa pro vykonání testu. Platbu správního poplatku proveďte na účet České neurologické společnosti ČLS JEP:


Číslo účtu: 500617613/0300
Variabilní symbol: 502701
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení
Platba musí být provedena před dnem testu, doklad o zaplacení si vezměte s sebou v den testu.

 

Potvrzení o zaplacení poplatku za test k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie (k proplacení pracovištěm či pro vlastní účely) vydává paní Nádvorníková z ČLS JEP, email: nadvornikova@cls.cz.

Test se skládá z 25 otázek náhodně vybraných z 250 otázek schválených Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Otázky k testu k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie jsou dostupné v dokumentech níže. Správné odpovědi jsou vybírány ze 4 odpovědí, přičemž jen 1 je správná. Za správnou odpověď získává uchazeč 1 bod, za nesprávnou odpověď 0 bodů. Minimální počet dosažených bodů k úspěšnému složení zkoušky je 80% z maximálního počtu bodů, tedy 20 z 25 bodů.

Následně uchazeč vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti v oboru neurosonologie a spolu s přílohami uvedenými v této žádosti ji předá příslušné 3členné zkušební komisi schválené výborem Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, a to po úspěšném absolvování testu k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie.

 

V případě, že uchazeč nesplní kritérium absolvování kurzů „Duplexní sonografie krčních tepen“, „Transkraniální barevná duplexní sonografie“, event. „Transkraniální dopplerometrie“ v celkové délce minimálně 15 pracovních dní, může do 31.12.2015 zaslat Žádost o uznání kratší doby absolvovaných kurzů potřebných k udělení funkční odbornosti v oboru neurosonologie, a to elektronicky na emailovou adresu: skoloudik@email.cz, avšak nejpozději 5 pracovních dní před zvoleným termínem testu k získání funkční odbornosti v oboru neurosonologie.

 

 

V Praze, dne 2.1.2015

 

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
předseda Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP

 

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
předseda Neurosonologické komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP

bottom of page